عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 121190

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده ناشي از سيل و طوفان شهرستان هاي استان چهارمحال بختياري 1397/06/21 هيات وزيران
2 تصويب نامه درخصوص آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/06/21 هيات وزيران
3 تصويب نامه درخصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي ايران با كشورهاي روسيه و آلمان 1397/06/18 هيات وزيران
4 تصويب نامه درخصوص بلامانع بودن ثبت سفارش براي واردات كالاي داراي قبض انبار اماكن گمركي 1397/06/18 هيات وزيران
5 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص نظريه معاونت حقوقي رييس جمهور به شماره 24559/154522 مورخ 7 اسفند 1395 درمورد درآمدهاي وصولي سازمان ملي استاندارد ايران 1397/06/18 سازمان امور مالياتي
6 تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار براي تامين و خريد علوفه مورد نياز دام عشاير كشور 1397/06/18 هيات وزيران
7 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستان هاي استان تهران) 1397/06/17 سازمان امور مالياتي
8 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1396 1397/06/17 سازمان امور مالياتي
9 قانون دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1397/06/14 مجلس شوراي اسلامي
10 تصويب نامه در خصوص مسافرت وزير راه و شهرسازي به كشور هند 1397/06/14 هيات وزيران
11 تصويب نامه درخصوص مستثني بودن خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي 1397/06/14 هيات وزيران
12 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص نحوه محاسبه جرايم درآمدهاي كتمان شده در اظهار نامه تسليمي و با هزينه هاي غير واقعي 1397/06/13 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
13 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص پذيرش هزينه خسارت معطلي (دموراژ) 1397/06/13 سازمان امور مالياتي
14 بخشنامه سازمان اداري و استخدامي درخصوص راه اندازي روش هاي مختلف براي دسترسي آسان مردم به قوانين و مقررات كشور 1397/06/13 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور
15 تصويب نامه درخصوص پرداخت سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي 1397/06/11 هيات وزيران
16 تصويب نامه در خصوص هزينه قابل قبول مالياتي براي صورتحساب رايگان برق مصرفي بهمن ماه 1395 مشتركين شركت هاي توزيع نيروي برق اهواز 1397/06/11 هيات وزيران
17 تصويب نامه درخصوص سفر وزير كشور به كشور عراق با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1397/06/11 هيات وزيران
18 اصلاح تصويب نامه شماره 54428/ت55528هـ مورخ 30 /4 /1397 1397/06/11 هيات وزيران
19 اتخاذ تصميماتي به منظور تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي توليدي دولتي ذي ربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور 1397/06/11 هيات وزيران
20 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29 /03 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211 مورخ 09 /06 /1381 سامان امور مالياتي كشور 1397/06/10 سازمان امور مالياتي
21 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 46- 201 مورخ 15 /12 /1396 درخصوص تسري حكم معافيت بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به كميسيون دريافتي از اتوبوس داران 1397/06/07 سازمان امور مالياتي
22 تصويب نامه درخصوص ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي رنجروور مجهز به بريس و صندلي مخصوص 1397/06/07 هيات وزيران
23 اجازه پرداخت تا مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال از محل سود ناخالص سهام عدالت براي جبران خدمات كاركنان شركت هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت بابت دوره 1394 لغايت 1396 به سازمان خصوصي سازي 1397/06/07 هيات وزيران
24 تصويب نامه درخصوص امضاي موقت موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت هاي ساحلي درياي خزر 1397/06/07 هيات وزيران
25 تصويب نامه درخصوص امضاي موقت موافقتنامه پيشگيري از حوادث در درياي خزر توسط وزارت امور خارجه 1397/06/07 هيات وزيران
صفحه از 4848 یافته ها در هر صفحه