انتزاع بخشهاي از سبزوار و بجنورد و تشكيل شهرستاني به نام اسفراين و انتزاع شيروان از قوچان

مصوب 1339/03/24 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1339/03/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:322/8356 تاریخ ابلاغ:1339/03/16
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1339/03/16
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت دارايي
وزارت كشور

گیرندگان رونوشت