شماره ابلاغ : 119523/ت57709هـ
تاریخ ابلاغ : 1399/10/20

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره ‌وري كاركنان باليني نظام سلامت، موضوع تصويب ‌نامه شماره 222168‏ /ت43616هـ مورخ 11‏ /11‏ /1388
مصوب 1399/10/17


1