قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي - مصوب 1373/04/19معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
مصوب 1373,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده 5 قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مي باشند:

1 - شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد.

2 - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

3 - هلال احمر.

4 - كميته امداد امام.

5 - بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

6 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

7 - كميته ملي المپيك ايران.

8 - بنياد 15 خرداد.

9 - سازمان تبليغات اسلامي.

10 - سازمان تأمين اجتماعي.

11(الحاقي 11ˏ03ˏ1376)- فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

تبصره (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)- اساسنامه فدراسيونهاي مذكور حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

12 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)- مؤسسه ‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.

تبصره 1 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)- از زمان تصويب اين قانون پذيرش و مديريت هرگونه مؤسسه، شركت و عناوين مشابه و يا سهام آنان در قالب هبه، صلح غيرمعوض و يا‌بطور كلي هر عقدي از عقود، توسط جهاد سازندگي ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون.

تبصره 2(الحاقي 11ˏ03ˏ1376)- اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون در چارچوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد:
1- تعيين تكليف كليه شركتهاي وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت، ادغام و يا انحلال.
2- اختيارات مجمع عمومي مؤسسات بعهده وزراي جهاد سازندگي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي ‌باشد.
3 - كليه اعضاء رسمي جهاد سازندگي در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركتهاي وابسته، به مؤسسات و شركتهاي مذكور منتقل مي‌ شوند‌ و وضعيت استخدامي آنان با حفظ سنوات قبلي خدمت، تغيير وضعيت مي ‌يابد.
4- سود مؤسسات در چهارچوب وظايف قانوني جهاد سازندگي به مصرف خواهد رسيد.
5- خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالي.
6- قابليت واگذاري سهام تقويم شده شركتهاي وابسته به مؤسسات به كاركنان مؤسسات شركتهاي وابسته و ايثارگران جهاد سازندگي.
7 - كليه اموال و داراييهاي اماني جهاد سازندگي نزد اين مؤسسات و شركتهاي وابسته پس از قيمت گذاري به صورت اجاره به شرط تمليك 10 ساله به‌ آنان منتقل مي ‌شود.
‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تمليك به خزانه واريز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه ساليانه منظور و در اختيار جهاد سازندگي قرار‌ خواهد گرفت تا جهت اجراي طرحهاي عمراني مصوب جهاد سازندگي ترجيحاً توسط مؤسسات و شركتهاي وابسته مذكور هزينه شود.

13(الحاقي 27ˏ07ˏ1376)- شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

14(الحاقي 27ˏ07ˏ1376)- كتابخانه حضرت آيت ‌الله مرعشي نجفي (‌قم)

15(الحاقي 26ˏ09ˏ1376)- جهاد دانشگاهي

16(الحاقي 24ˏ04ˏ1377)- بنياد امور بيماريهاي خاص

17 (الحاقي 09ˏ05ˏ1381)- سازمان دانش‌ آموزي جمهوري اسلامي‌ ايران

18 (الحاقي 26ˏ02ˏ1388)- صندوق بيمه روستاييان و عشاير

19 - صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

20 - سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا)

تبصره 1 – كمكهاي دولت براي امور رفاهي و معيشتي كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشكري و كشوري كه در لوايح بودجه سنواتي و يا ساير قوانين و مقررات مربوطه پيش بيني مي شود، از طريق سازمان اتكا به كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري ذي نفع واگذار و عرضه مي گردد.

تبصره 2 – سازمان اتكا برابر اساسنامه ابلاغي سال 1393 كه به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده است، اداره مي شود.

21 - كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران

22 - صندوق نوآوري و شكوفايي

23 - صندوق كارآفريني اميد

‌تبصره 1 - مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير‌دولتي باشد.

‌تبصره 2 - اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم‌ له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك‌ شنبه نوزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌ در تاريخ 29 /4 /1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري