انتزاع بخشهاي از سبزوار و بجنورد و تشكيل شهرستاني به نام اسفراين و انتزاع شيروان از قوچان

مصوب 1339/03/24 هيات وزيران