امريه وزارت دادگستري راجع به تبديل نام بخش تكاب در حوزه سبزوار به بخش ششتمد

مصوب 1318/10/10 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

امريه وزارت دادگستري راجع به تبديل نام بخش تكاب در حوزه سبزوار به بخش ششتمد
مصوب 1318,10,10

دادكستري [دادگستري] استان نهم ـ دادگستري سبزوار ـ دادگستري نيشابور ـ دادگستري قوچان ـ دادگستري تربت حيدريه ـ دادكاه [دادگاه] بخش كاشمر ـ دادكاه [دادگاه] بخش بجنورد- نام بخش تكاب واقع در حوزه سبزوار به بخش ششتمد تبديل گرديده لازم است بعد از اين نام مركز آن (ششتمد) را بكار ببريد.

كفيل وزارت دادگستري سروري