امريه وزارت دادگستري راجع به تبديل نام بخش تكاب در حوزه سبزوار به بخش ششتمد

مصوب 1318/10/10 وزير دادگستريتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

امريه وزارت دادگستري راجع به تبديل نام بخش تكاب در حوزه سبزوار به بخش ششتمد
مصوب 1318,10,10

*)«ايرادات تايپي و نگارشي موجود در اصل اسناد به صورت تصحيح شده در علامت ‌‌[ ] درج شده است.»

دادكستري [دادگستري] استان نهم ـ دادگستري سبزوار ـ دادگستري نيشابور ـ دادگستري قوچان ـ دادگستري تربت حيدريه ـ دادكاه [دادگاه] بخش كاشمر ـ دادكاه [دادگاه] بخش بجنورد- نام بخش تكاب واقع در حوزه سبزوار به بخش ششتمد تبديل گرديده لازم است بعد از اين نام مركز آن (ششتمد) را بكار ببريد.

كفيل وزارت دادگستري سروري

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0