انتزاع دهستان طبس با دهات تابعه آن از شهرستان اسفراين

مصوب 1340/02/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتزاع دهستان طبس با دهات تابعه آن از شهرستان اسفراين
مصوب 1340,02,30

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30 / 2 / 1340 بنا به پيشنهاد شماره 85 / م ل- 25 / 2 / 1340 وزارت كشور باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب 16 آبانماه 1316 تصويب نمودند كه دهستان طبس با دهات تابعه آن از شهرستان اسفراين منتزع و ضميمه بخش حومه سبزوار گردد.

نخست وزير