تبديل نام دهستان محولات تابع بخش فيض آباد شهرستان تربيت حيدريه به مه ولات

مصوب 1353/02/07 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تبديل نام دهستان محولات تابع بخش فيض آباد شهرستان تربيت حيدريه به مه ولات
مصوب 1353,02,07

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۷ /۲ / ۵۳ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۳ / ۰۶۵۵ / ۱۲۰۷۶ مورخ ۲۷ /۱ /۱۳۵۳ وزارت كشور تصويب نمودند نام دهستان محولات تابع بخش فيض آباد شهرستان تربيت حيدريه به مه ولات تبديل گردد.