تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان سرباز استان سيستان و بلوچستان

مصوب 1398/09/13 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري شهرستان سرباز استان سيستان و بلوچستان
مصوب 1398,09,13

هيأت وزيران در جلسه ۱۳ /۹ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۲۳۵۳۷۹ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۷ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب ۱۳۶۲ - تصويب كرد:

الف - روستاهاي گراتي كلات و گورناكان از دهستان راسك و فيروزآباد و روستاهاي بارگ و امام ‏آباد از دهستان جكيگور بخش مركزي شهرستان سرباز استان سيستان و بلوچستان منتزع و به دهستان هيت بخش مركزي شهرستان قصرقند استان ياد شده ملحق مي ‏شوند.

ب - روستاها، مزرعه ‏ها و مكان ‏هاي رودبان، لحاباد، كافه خليل، زيارت ‏چاه، گنج ‏آباد، انبان، رحمت ‏آباد، عزيزآباد رمپان، خرادان و رمپان از دهستان سرباز بخش سرباز شهرستان سرباز منتزع و به دهستان پارود بخش پارود شهرستان ياد شده ملحق مي ‏شوند.

پ - روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‏هاي گتان، گتانك، دراجين‏ در، نوريتي و كريم ‏آباد از دهستان آشار بخش آشار شهرستان مهرستان استان سيستان و بلوچستان منتزع و به دهستان مينان بخش سرباز شهرستان سرباز ملحق مي ‏شوند.

ت - محدوده جغرافيايي دهستان آشار بخش آشار شهرستان مهرستان و دهستان نسكند بخش سرباز شهرستان سرباز، مطابق نقشه شماره (۱) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اصلاح مي ‏شود.

ث - دهستان بلوچي از تركيب روستاها، مزرعه ‏ها و مكان‏ هاي زير مطابق نقشه شماره (۱) پيوست در بخش سرباز شهرستان سرباز ايجاد مي ‌‏شود:
۱ - شوريكان ۲ - كمبر ۳ - جهلين‏ كور ۴ - دكان حانيان ۵ - حانيان ۶ - زمين بندان ۷ – اسلام ‏آباد ۸ - تلارش ۹ - بلوچي ۱۰ - پينك ۱۱ - چاه ‏سر ۱۲ - ايرنران بالا ۱۳ - ايرنران پايين ۱۴ – كلگي ۱۵ - سوي آب ۱۶ - نزند ۱۷ - نوكان ۱۸ - گورناكان ۱۹ – بزرودبالا ۲۰ - گزرنيك ۲۱ - شوشكيدر۲۲ - شيران.

ج - روستاي بلوچي به عنوان مركز دهستان بلوچي تعيين مي ‏شود.

چ - بخش نسكند از تركيب دهستان ‏هاي نسكند و بلوچي در شهرستان سرباز ايجاد مي ‌‏شود.

ح - روستاي نسكندر با تغيير نام به نسكند، به عنوان مركز بخش نسكند تعيين مي ‏شود.

خ - دهستان مچان از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‏ هاي زير مطابق نقشه شماره (۲) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش سرباز شهرستان سرباز ايجاد مي‌‏ شود:
۱ - ميدانجاه ۲ - نيكلوگان ۳ – كريم ‏آباد ۴ - گرداك ۵ - نور‌آباد ۶ - كمپيك دپ ۷ - جت كلك ۸ - سري مچان ۹ - گرگ ۱۰ - مچان ۱۱ – رب ‏آباد ۱۲ - سكار ۱۳ - ندريتي ۱۴ – علي ‏آباد ۱۵ - بي‏ چند ۱۶ - حميدر ۱۷ - ترين ‏برين.

د - روستاي مچان به عنوان مركز دهستان مچان تعيين مي ‏شود.

ذ - بخش كيشكور از تركيب دهستان ‏هاي كيشكور و مچان در شهرستان سرباز ايجاد مي ‏شود.

ر - روستاي رئيس‏ آباد به عنوان مركز بخش كيشكور تعيين مي ‏شود.

ز - دهستان گزور از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‏هاي زير مطابق نقشه شماره (۳) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش سرباز شهرستان سرباز ايجاد مي‏ شود:
۱ - گزوربالا ۲ – جيبه ‏اي ۳ – كريم ‏آباد ۴ - بيدبك ۵ - اشكستگ ۶ - چشمه بلند ۷ - نوكي‏ در ۸ - سپيدبن ۹ – پتن ‏ناك ۱۰ - كرگوك ۱۱ - كروچي ندر ۱۲ - نوريتي ۱۳ - دپ هوا ۱۴ - نبي ‏ريگ ۱۵ - شه ميرك ۱۶ - گتان ۱۷ - گتانك ۱۸ - دراجين ‏در ۱۹ - ميان ۲۰ - اسپي سنگ.

ژ - روستاي گزوربالا به عنوان مركز دهستان گزور تعيين مي ‏شود.

س - بخش مينان از تركيب دهستان ‏هاي مينان و گزور در شهرستان سرباز ايجاد مي ‌شود.

ش - روستاي باتك به عنوان مركز بخش مينان تعيين مي ‏شود.

ص - نام شهرستان سرباز به راسك تغيير مي ‏يابد.

ض - شهرستان سرباز از تركيب بخش‏ هاي مركزي (شامل دهستان‏ هاي سرباز و سركور)، كيشكور، نسكند و مينان در استان سيستان و بلوچستان ايجاد مي ‌شود.

ط - شهر سرباز به عنوان مركز بخش‏ مركزي شهرستان سرباز تعيين مي ‏شود.

ظ - شهر سرباز به عنوان مركز شهرستان سرباز تعيين مي ‏شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

تصوير نقشه به پيوست در ص 1 و ص 2 متن و تصوير قابل مشاهده است.