عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 149646

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي درخصوص اصلاح جزء هاي (الف) و (ب) ذيل بند (1) تصويبنامه شماره 020/20134 مورخ 26 آبان 1400 1400/11/02 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
2 مصوبه بيمه مركزي درخصوص اصلاح آيين نامه نمايندگي بيمه و مكمل آيين نامه مذكور 1400/11/02 شوراي عالي بيمه
3 بخشنامه گمرك درخصوص مستهلك نمودن اظهارنامه هاي صادراتي سيب درختي استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز براي جلوگيري از استفاده مجدد 1400/11/02 گمرك ايران
4 مصوبه بيمه مركزي در خصوص اصلاح آيين نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم و مكمل آيين نامه مذكور 1400/11/02 شوراي عالي بيمه
5 ببخشنامه قوه قضاييه درخصوص اصلاحيه آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 1400/10/29 رئيس قوه قضائيه
6 بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1400/10/29 گمرك ايران
7 بخشنامه گمرك درخصوص معرفي شركت ساتراپ ثقفي 1400/10/28 گمرك ايران
8 بخشنامه گمرك درخصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت انژكتوري 1400/10/28 گمرك ايران
9 بخشنامه امورمالياتي در خصوص اعلام ماخذ محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري ،‌عوارض سالانه و ماليات نقل و انتقل انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي توليد داخل يا وارداتي موضوع مواد 28 ، 29 و 30 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 1400/10/28 سازمان امور مالياتي
10 بخشنامه گمرك در خصوص رفع محدوديت اقلام ترانزيتي به مقصد گمرك تمرچين پيرانشهر 1400/10/28 گمرك ايران
11 بخشنامه گمرك درخصوص شركت تراكتورسازي ايران 1400/10/27 گمرك ايران
12 بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات محصولات صنعت پتروشيمي 1400/10/27 گمرك ايران
13 مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي درمورد مجازبودن آن وزارت مبني بر تامين و پرداخت سهم آورده دولت در ايجاد صندوق حمايت از توسعه ديم زارهاي كشور از محل رديف (24) جدول مصارف هدفمندي يارانه ها و يا از محل فروش اموال مازاد به صورت بلاعوض 1400/10/27 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
14 بخشنامه گمرك درخصوص شركت ايران خودرو 1400/10/27 گمرك ايران
15 بخشنامه گمرك درخصوص ممنوعيت صادرات اقلام بهداشتي و كرونايي 1400/10/27 گمرك ايران
16 بخشنامه جهادكشاورزي درخصوص پرداخت باقي مانده تعهدات دولت براي هزينه هاي تبعي خريد تضميني برگ سبز چاي از محل سرجمع اعتبارات تخصيص يافته رديف 24 جدول مصارف هدفمندي يارانه ها براي سازمان چاي كشور 1400/10/27 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
17 بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري مدل HAMARAH JAHAN DR 125CC 1400/10/26 گمرك ايران
18 بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات محصولات فولادي 1400/10/26 گمرك ايران
19 بخشنامه گمرك در خصوص ابلاغ ميزان ساخت داخل (IPI) در شركت كرمان موتور 1400/10/26 گمرك ايران
20 تخصيص مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج ميليارد ريال براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده اماكن مسكوني شهري و روستايي و تاسيسات زيربنايي ناشي از زلزله مورخ 22 شهريور 1400 در شهرستان قوچان استان خراسان رضوي و شهرستان فاروج استان خراسان شمالي 1400/10/26 هيات وزيران
21 مصوبه هيات دولت در خصوص آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده 108 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 1400/10/26 هيات وزيران
22 آيين نامه استرداد ماليات و عوارض كالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خريداري شده از شركت هاي هواپيمايي ايراني موضوع ماده ( 11 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400/10/26 هيات وزيران
23 بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل (IPI) خودروهاي كاميون شيلر 6 تن در دو مدل و ميني باس سحر پلاس محصولات مربوط به شركت بهمن ديزل 1400/10/26 گمرك ايران
24 اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1400/10/26 هيات وزيران
25 بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح عوارض صادراتي مواد معدني خام و داراي ارزش افزوده پائين 1400/10/25 گمرك ايران
صفحه از 5986 یافته ها در هر صفحه