قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع بمحصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله

مصوب 1316/10/19 مجلس شوراي ملي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي تاريخ تصويب:1316/10/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:15264 تاریخ ابلاغ:1316/11/04
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1316/11/22
شماره روزنامه رسمي:2706 تاریخ روزنامه رسمي:1316/11/11
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت