اقدام وزارت كشور نسبت به دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان سقز

مصوب 1391/09/23 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1391/09/23
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:189197/ت48646هـ تاریخ ابلاغ:1391/09/28
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1391/09/28
شماره روزنامه رسمي:19752 تاریخ روزنامه رسمي:1391/10/03
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


اداره كل حقوقي
اداره كل قوانين و مقررات كشور
دبير خانه تشخيص مصلحت نظام
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
ديوان محاسبات
روزنامه رسمي