مجزا شدن بخش جغتاي از شهرستان اسفراين

مصوب 1339/09/30 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1339/09/30
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1008/12/26596 تاریخ ابلاغ:1339/10/03
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1339/10/03
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت دارايي

گیرندگان رونوشت