مجزا شدن بخش جغتاي از شهرستان اسفراين و الحاق آن به سبزوار

مصوب 1339/09/30 هيات وزيران


مشخصات کلی

نوع قانون:
مقرره -
مرجع تصويب:
هيات وزيران
تاریخ سند تصويب:
شماره ابلاغ:
1008/12/26596
مرجع ابلاغ:
نخست وزير
شماره روزنامه رسمي:
نامعلوم
آخرین وضعیت:
طبقه بندی:
ندارد
تاريخ تصويب:
1339/09/30
شماره سند تصویب:
تاریخ ابلاغ:
1339/10/03
تاريخ اجرا:
1339/10/14
تاریخ روزنامه رسمي:
0000/00/00

دستگاه های مجری

  • وزارت كشور
  • وزارت دارايي

گیرندگان رونوشت