تصويب نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان داراب استان فارس

مصوب 1398/08/22 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1398/08/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:106570/ت57190هـ تاریخ ابلاغ:1398/08/25
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1398/09/20
شماره روزنامه رسمي:21756 تاریخ روزنامه رسمي:1398/09/04
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر هيأت دولت
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
استانداري فارس
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت