اقدام وزارت كشور نسبت به دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان سقز

مصوب 1391/09/23 هيات وزيران


شماره صفحه