تصويب نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان داراب استان فارس

مصوب 1398/08/22 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه