}

اقدام وزارت كشور نسبت به دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان سقز

مصوب 1391/09/23 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12