}

مجزا شدن بخش جغتاي از شهرستان اسفراين

مصوب 1339/09/30 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ