}

تصويب نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان داراب استان فارس

مصوب 1398/08/22 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12