}

قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون راجع بمحصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله

مصوب 1316/10/19 مجلس شوراي ملي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29 1396/03/17

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران 1316/08/16
3 قانون راجع به محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله 1310/11/28