مجزا شدن بخش جغتاي از شهرستان اسفراين

مصوب 1339/09/30 هيات وزيران