اقدام وزارت كشور نسبت به دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان سقز

مصوب 1391/09/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اقدام وزارت كشور نسبت به دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان سقز
مصوب 1391,09,23

هيئت وزيران در جلسه مورخ ‏۲۳/۹/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ‏۱۰۷۶۰۱/۴۲/۴/۱ مورخ ‏۲۸/۸/۱۳۹۱ وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور مكلف است در شهرستان سقز نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي-معاون اول رييس جمهور