مجزا شدن بخش جغتاي از شهرستان اسفراين

مصوب 1339/09/30 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجزا شدن بخش جغتاي از شهرستان اسفراين
مصوب 1339,09,30

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1339/9/30 بنا به پيشنهاد شماره ......... وزارت كشور باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب ابان ماه 1316 تصويب نمودند كه بخش جغتاي از شهرستان اسفراين مجزا و تابع شهرستان سبزوار گردد

از طرف نخست وزير _ اشرف احمدي