تصويب نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان داراب استان فارس

مصوب 1398/08/22 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان داراب استان فارس
مصوب 1398,08,22

هيئت وزيران در جلسه 22 / 8 / 1398 به پيشنهاد شماره 166542 مورخ 21 / 8 / 1398 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارت كشور موظف است در شهرستان داراب استان فارس، فرمانداري ويژه داير كند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور