قانون تقسيم استان خراسان به سه استان

مصوب 1383/02/29 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تقسيم استان خراسان به سه استان
مصوب 1383,02,29

ماده واحده - استان خراسان به سه استان خراسان شمالي، خراسان جنوبي و‌خراسان رضوي تقسيم مي‌گردد:
1 - استان خراسان شمالي به مركزيت بجنورد شامل شهرستانهاي شيروان،‌بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، اسفراين و بخشهاي تابعه و بخش فاروج منتزع از‌شهرستان قوچان.
2 - استان خراسان جنوبي به مركزيت بيرجند شامل شهرستانهاي بيرجند،‌نهبندان، سربيشه و بخش سرايان منتزع از شهرستان فردوس و بخشهاي تابعه.
3 - استان خراسان رضوي به مركزيت مشهد شامل شهرستانهاي مشهد، قوچان(‌به‌استثناي بخش فاروج)، درگز، چناران، سرخس، فريمان، تربت‌جام، تايباد،‌تربت‌حيدريه، فردوس (‌به استثناء بخش سرايان)، قائن، خواف و رشتخوار، كاشمر،‌بردسكن، نيشابور، سبزوار، گناباد، كلات و خليل آباد و بخشهاي تابعه.
- كليه ادارات كل و سازمانهاي غيرستادي با توجه به ويژگي و شرايط برتر منطقه و‌موقعيت شهرستانها در مراكز شهرستانهاي استان تقسيم خواهند شد.

تبصره - با ايجاد استان‌هاي جديد، پرسنل سازماني، وسايل، تجهيزات و بودجه و‌اعتبارات مربوط به تناسب جمعيت و وضعيت جغرافيائي از محل امكانات فعلي استان‌خراسان كسر و به استانهاي جديد تخصيص و منتقل مي‌گردد. هيأت چهارنفره ‌اي به‌رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي كشور، امور اقتصادي و دارايي و رئيس‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند مفاد اين تبصره را حداكثر ظرف مدت‌چهارماه به مرحله اجرا درآورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ‌بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 1383/3/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل