متحدالمال در خصوص دوسيه‌هاي جاري

مصوب 1308/10/03 وزير عدليه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزير عدليه تاريخ تصويب:1308/10/03
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:19036 تاریخ ابلاغ:1308/10/03
مرجع ابلاغ:وزير عدليه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:328 تاریخ روزنامه رسمي:1308/10/08
آخرین وضعیت:مصوبات "مجمع تشخیص مصلحت نظام " همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


دادگستري ( محاكم، پاركه ها، دوائر استنطاق و مأمورين )

گیرندگان رونوشت