اصلاح موادي از آئين نامه قانون ثبت

مصوب 1380/11/08 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1380/11/08
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:13/2012 تاریخ ابلاغ:1380/11/20
مرجع ابلاغ:رئيس قوه قضائيه تاريخ اجرا:1381/01/05
شماره روزنامه رسمي:16613 تاریخ روزنامه رسمي:1380/12/18
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت