انتزاع دهستان طبس با دهات تابعه آن از شهرستان اسفراين

مصوب 1340/02/30 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1340/02/30
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:12/4048 تاریخ ابلاغ:1340/02/31
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1340/02/31
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت