}

انتزاع دهستان طبس با دهات تابعه آن از شهرستان اسفراين

مصوب 1340/02/30 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ