اصلاح موادي از آئين نامه قانون ثبت

مصوب 1380/11/08 رئيس قوه قضائيه