تصويب نامه راجع به تقسيمات كشوري در شهرستان قائنات

مصوب 1383/06/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه راجع به تقسيمات كشوري در شهرستان قائنات
مصوب 1383,06,29با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 44779/42/4/1 مورخ 13/5/1383 وزارت كشور وبه استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
شهرستان قائنات شامل شهر قائن، بخش مركزي، بخش نيمبلوك، بخش زير كوه، بخش سده و بخش زهان از استان خراسان رضوي منتزع و به استان خراسان جنوبي الحاق مي گردد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف