انتزاع شهرستان فردوس از استان خراسان رضوي و الحاق آن به استان خراسان جنوبي

مصوب 1385/12/13 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در مورد تقسيمات كشوري راجع به شهرستان فردوس از استان خراسان رضوي
مصوب 1385,12,13

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
شهرستان فردوس از استان خراسان رضوي منتزع و به استان خراسان جنوبي الحاق مي گردد.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور