داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانها

مصوب 1386/05/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانها
مصوب 1386,05,03با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3 /5 /1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- به منظور ارائه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي در شهرستانهاي بزرگ، وزارت كشور مكلف است بدون ايجاد هرگونه بار مالي در شهرستانهايي كه واجد تمامي شاخصهاي زير باشند نسبت به داير نمودن «فرمانداري ويژه» اقدام نمايد:
الف- جمعيت شهرستان (250) هزار نفر
ب- جمعيت مركز شهرستان (125) هزار نفر
ج- فاصله شهرستان از مركز استان ‌(125) كيلومتر
د- سابقه فرمانداري (50) سال
هـ ـ مساحت (10) هزار كيلومتر مربع

تبصره ـ داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانهايي كه چهار شاخص از پنج شاخص ياد شده در بند (1) را دارا باشند منوط به تصويب هيئت‌وزيران خواهد بود.

2- وزارت كشور مكلف است در شهرستانهاي شاهرود، آبادان، خوي، مراغه، سيرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حيدريه، ايرا‌نشهر و مهاباد نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

3 - سطح مديران واحدهاي اداري وزارتخانه هاي مسكن شهرسازي، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و وزارت اطلاعات حسب تشخيص وزير در شهرستانهاي داراي فرمانداري ويژه به معاون مديركل ارتقاء مي يابد.

تبصره ـ ارتقاء سطح مديران ساير دستگاه‌ها با نظر وزير كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌ جمهور انجام خواهد شد.

پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور