تكليف وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در برخي شهرستانها

مصوب 1387/01/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تكليف وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در برخي شهرستانها
مصوب 1387,01,07

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 /1 /1387بنا به پيشنهاد شماره 93023 /42 /4 /1مورخ 24 /7 /1386 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور مكلف است در شهرستانهاي ملاير ، ساوه ، رفسنجان، مياندوآب ، كرج، كاشان، بروجرد، نيشابور و سبزوار نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

پرويزداودي
معاون اول رئيس جمهور