مكلف شدن وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان تنكابن

مصوب 1388/01/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مكلف شدن وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان تنكابن
مصوب 1388,01,23

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1388/1/23 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور مكلف است در شهرستان تنكابن نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور