تبديل بخش باخزر با محدوده فعلي و بمركزيت تايباد، بشهرستان

مصوب 1354/10/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تبديل بخش باخزر با محدوده فعلي و بمركزيت تايباد، بشهرستان
مصوب 1354,10,29

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 1/6/23722/12261 مورخ 21/10/54 وزارت كشور‌، و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري‌، مصوب آبانماه 1316، تصويب نمودند بخش باخزر واقع در شهرستان تربت جام استان خراسان‌، با محدوده فعلي و بمركزيت «تايباد» به شهرستان تبديل گردد‌. شهرستان مذكور شامل يك بخش حومه به مركزيت تايباد خواهد بود‌.

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـ‌ هادي هدايتي