تصويبنامه هيئت ‌وزيران راجع به تبديل بخش درجز (درگز) به شهرستان

مصوب 1327/05/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تبديل بخش در جز(درگز) به شهرستان
مصوب 1327,05,10

هيئت‌وزيران طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور بنا بر پيشنهاد شماره 4609ـ45974 وزارت كشور در جلسه 20 مرداد ماه 1327 تصويب نمودند بخش در جز (در گز) تبديل بشهرستان شود بخش تابعه آن بعداً تعيين و تصويب خواهد شد.

از طرف نخست وزير