تغيير نام شهرستان باخزر تابع استان خراسان به تايباد

مصوب 1359/03/14 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير نام شهرستان باخزر تابع استان خراسان به تايباد
مصوب 1359,03,14

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۴ /۳ /۵۹ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۵۱ /۵۳ /۲۸۲۰ مورخ ۵ /۳ /۵۹ و‌زارت كشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسيمات كشوري مصوب آبانماه ۱۳۱۶ تصويب نمودند نام شهرستان باخرز تابع استان خراسان به تايباد تغيير يابد.

سيد ابوالحسن بني صدر
رئيس جمهور و رئيس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران