بخشنامه وزير دادگستري راجع به شهرستان جديد كاشمر

مصوب 1322/10/27 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه وزير دادگستري راجع به شهرستان جديد كاشمر
مصوب 1322,10,27

بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران بخش كاشمر از شهرستان تربت حيدريه منتزع و بشهرستان مستقل تبديل گرديده است ولي از لحاظ حوزه ‌بندي قضائي تابع دادگاه شهرستان تربت حيدريه خواهد بود.

وزير دادگستري