تغيير نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوي به فيروزه

مصوب 1390/08/01 وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوي به فيروزه
مصوب 1390,08,01

وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پيشنهاد شماره 89428/42/1‏مورخ 16/6/1390 ‏وزارت كشور و به استناد ماده (13‏) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - و با رعايت جزء (د) بند (1‏) تصويب نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 ‏تصويب نمودند:
‏نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوي به فيروزه تغيير يابد.

اين تصويب نامه در تاريخ 16/3/1391 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور