تكليف وزارت كشور نسبت به دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان ري

مصوب 1391/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تكليف وزارت كشور نسبت به دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان ري
مصوب 1391,02,18

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1390 ‏بنا به پيشنهاد شماره 178542/42/4/1 ‏مورخ 18/11/1389 ‏وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‏وزارت كشور مكلف است در شهرستان ري نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور