انتزاع شهرستان طبس از استان يزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبي

مصوب 1390/06/20 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتزاع شهرستان طبس از استان يزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبي
مصوب 1390,06,20

هيئت وزيران درجلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پيشنهاد شماره 19089/42/4/1 مورخ 13/2/1390‏ وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (13‏) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري- مصوب 1362- تصويب نمود:

1- شهرستان طبس از استان يزد منتزع و به استان خراسان جنوبي الحاق مي گردد.

2- وزارت كشور مكلف است در شهرستان طبس نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور