داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان بابل توسط وزارت كشور

مصوب 1392/02/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان بابل توسط وزارت كشور
مصوب 1392,02,18

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1392/2/18كه در مركز استان مازندران تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور موظف است در شهرستان بابل نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور