انتزاع دهستان بالا جوين از شهرستان اسفراين

مصوب 1340/10/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتزاع دهستان بالا جوين از شهرستان اسفراين
مصوب 1340,10,23

هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/10/1340 بنا به پيشنهاد شماره 7253/2ل – 16/10/40 وزارت كشور باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشور مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند كه دهستان بالا جوين با دهات تابعه آن از شهرستان اسفراين منتزع و ضميمه بخش جنتان از توابع شهرستان سبزوار گردد.

از طرف نخست وزير