تكليف وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانهاي نجف آباد و ميانه

مصوب 1391/11/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تكليف وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانهاي نجف آباد و ميانه
مصوب 1391,11,29

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/11/1391 بنا به پيشنهادهاي شماره 62516/42/4/1 مورخ 17/5/1391 و شماره 131870/42/4/1 مورخ 20/10/1391 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور مكلف است در شهرستان هاي نجف آباد و ميانه نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور