منتزع شدن شهرستان طبس از استان يزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبي

مصوب 1391/10/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

منتزع شدن شهرستان طبس از استان يزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبي
مصوب 1391,10,24

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۰۸۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۱۳) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب ۱۳۶۲- تصويب نمود:
شهرستان طبس از استان يزد منتزع و به استان خراسان جنوبي الحاق مي گردد.
وزارت كشور مكلف است در شهرستان طبس نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور