موظف نمودن وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان مرند

مصوب 1392/05/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

موظف نمودن وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان مرند
مصوب 1392,05,06

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور موظف است در شهرستان مرند نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور