داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان هاي فسا و جهرم توسط وزارت كشور

مصوب 1392/05/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان هاي فسا و جهرم توسط وزارت كشور   
مصوب 1392,05,06

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور موظف است در شهرستان هاي فسا و جهرم نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور