انتزاع بخشهاي از سبزوار و بجنورد و تشكيل شهرستاني به نام اسفراين و انتزاع شيروان از قوچان

مصوب 1339/03/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتزاع بخشهاي از سبزوار و بجنورد و تشكيل شهرستاني به نام اسفراين و انتزاع شيروان از قوچان
مصوب 1339,03,24

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1339/3/24 بنا به پيشنهاد شماره 25/1953 _ 39/3/10 وزارت كشور باستناد تبصره 2 ازماده 2 قانون تقسيمات كشور مورخ ششم ابانماه 1316 تصويب نمودند بخشهاي اسفراين از شهرستان بجنورد جغتاي و بام وصفي آباد از شهرستان سبزوار با كليه دهات تابعه هريك از بخشهاي منتزع و تشكيل شهرستان بنام اسفراين كه مركز ان ميان اباد باشد داده و بخشهاي تابعه ان عبارت از حومه .جغتاي بام و صفي آباد و سرولايت خواهد بود و همچنين بخش طبس از شهرستانهاي فردوس منتزع و تبديل بشهرستان شده و بخشهاي تابعه ان عبارت از حومه و دستگردان باشد ضمنا بخش شيروان از شهرستان قوچان منتزع و تبديل بشهرستان شده و داراي (1) بخش بنام حومه خواهد بود و هرسه شهرستان فوق الذكر تابع استان خراسان خواهند بود

از طرف نخست وزير _ اشرف احمدي