تصويب نامه در خصوص حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) موضوع ماده (1) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي - مصوب 1385-

مصوب 1395/12/08 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) موضوع ماده (1) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي - مصوب 1385-

هيأت وزيران در جلسه 8 /12 /1395 به پيشنهاد شماره 11318 /020 مورخ 20 /4 /1394 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (1) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي - مصوب 1385 - تصويب كرد:

1 - حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) موضوع ماده (1) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي - مصوب 1385 - مساحتي از اراضي مذكور است كه به عنوان يك واحد توليدي و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهره ‏وري مناسب از عوامل توليد، داراي توجيه فني و اقتصادي مي ‏باشد.

2 - حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي در هر يك از استان‏ هاي كشور مطابق جدول پيوست شماره (1) اين تصويب ‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي شود.

تبصره 1 - تفكيك و افراز اراضي كشاورزي بالاتر از حد نصاب ‏هاي فني و اقتصادي مندرج در جدول موضوع اين ماده به شرح زير مي ‏باشد:
الف - اراضي با مساحت‏ هاي (2) تا (5) برابر حد نصاب ‏هاي مذكور در هر شهرستان؛ حداقل (2) برابر نصاب مذكور .
ب - اراضي با مساحت‏ هاي بيش از (5) تا (10) برابر حد نصاب هاي مذكور در هر شهرستان؛ حداقل (5) برابر نصاب مذكور .
پ - اراضي با مساحت‏ هاي بيش از (10) برابر حد نصاب هاي مذكور در هر شهرستان؛ حداقل (10) برابر نصاب مذكور.

تبصره 2 - حد نصاب‏ هاي مقرر در بندهاي فوق ‏الذكر ناظر به تفكيك و افراز بوده و مانعي براي تجميع و يكپارچه‏ سازي اراضي در رسيدن به حد نصاب ‏هاي فني و اقتصادي بالاتر نخواهد بود.

3 - حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي واقع در قطب ‏هاي كشاورزي، موضوع قانون گسترش كشاورزي در قطب ‏هاي كشاورزي - مصوب 1354 - با اصلاحات بعدي آن، تابع حد نصاب ‏هاي مقرر در آن قانون مي ‏باشد.

4 - حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي كه در قالب نظام ‏هاي بهره ‏برداري از قبيل شركت ‏هاي تعاوني توليد، كشت و صنعت، سهامي زراعي و واگذاري ‏هاي هيأت ‏هاي هفت نفره، تشكيل شده و مورد بهره ‏برداري قرار گرفته ‏‏اند، به همان ميزان مساحت اوليه در هنگام تشكيل، ثبت يا واگذاري مي ‏باشد، مگر اينكه قبل از ابلاغ اين تصويب‏ نامه به صورت قانوني تغيير يافته باشد.

5 - حد نصاب فني و اقتصادي اراضي كشاورزي كه از اين به بعد در قالب نظام‏ هاي بهره ‏برداري از قبيل شركت ‏هاي تعاوني توليد، كشت و صنعت و سهامي زراعي تشكيل مي ‏گردند به تفكيك استان به شرح جدول پيوست شماره (2) اين تصويب ‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي شود.

6 - حد نصاب فني و اقتصادي اراضي موضوع فعاليت‏ هاي كشاورزي اعم از گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاه ها و واحدهاي صنايع تبديلي، تكميلي و غذايي كشاورزي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي آنها موافقت اصولي و جواز تأسيس از سوي مراجع ذي ربط صادر مي ‏گردد، تابع حد نصاب‏ هاي مقرر در آيين ‏نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‏ هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها موضوع تصويب نامه شماره 79259 /ت 42849 هـ مورخ 15 /4 /1390 و اصلاحات بعدي آن است.

تبصره 1 - وزارت جهاد كشاورزي پس از اجراي حداقل سي درصد (30 %) طرح، بر اساس دستورالعملي كه توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي‏ شود، دارنده جواز تأسيس را براي تفكيك و افراز و اخذ سند معرفي مي كند.

تبصره 2 - مرجع صدور موافقت اصولي و جواز تأسيس مكلف است تعهد رسمي لازم (تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي) را از دارنده جواز تأسيس اخذ كند تا در صورت امتناع وي از اجراي كامل طرح در مهلت تعيين شده و بهره ‏برداري از آن، نسبت به ابطال موافقت اصولي و جواز صادرشده و اعلام موضوع به ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذي ربط اقدام نمايد. همچنين مرجع صدور موافقت اصولي مكلف است اقدامات قانوني لازم را جهت ابطال سند مالكيت تفكيكي و اعاده به وضع سابق و اخذ خسارات مربوط به عمل آورد. ارايه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي به اين قبيل اراضي ممنوع است.

تبصره 3 - حد نصاب فني و اقتصادي اراضي موضوع اين بند كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط تا تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب ‏نامه شماره 159467 /ت 52166 هـ مورخ 15 /12 /1395 به مرحله بهره‏‏ برداري رسيده ‏‏اند، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره‏ ‏برداري آنها مي ‏‏باشد، ولو اينكه فاقد نصاب‏ هاي مذكور باشند.

7 - حد نصاب ‏هاي مندرج در اين تصويب ‏نامه، ملاك عمل در آيين ‏نامه اجرايي موضوع ماده (6) قانون مذكور خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

جدول شماره (1) (بر حسب هكتار)


حد نصاب فني و اقتصادي اراضي زراعي و باغي

رديف

استان

شهرستان

زراعي

باغ و نهالستان

آبي

ديم

آبي

ديم

1

آذربايجان شرقي

آذرشهر

5

20

5 /2

6

2

اسكو

5 /5

15

5 /2

5

3

اهر

5 /3

15

3

10

4

بستان آباد

5 /3

20

5 /2

10

5

بناب

5 /4

15

5 /3

10

6

تبريز

5

15

5 /3

6

7

جلفا

3

10

5 /2

10

8

چاراويماق

5 /3

15

3

10

9

خداآفرين

5 /3

15

3

10

10

سراب

5 /4

15

5 /3

10

11

شبستر

5 /4

15

5 /2

6

12

عجب شير

5 /4

15

5 /2

6

13

كليبر

5

15

5 /2

6

14

مراغه

3

15

5 /2

10

15

مرند

5 /5

15

5 /3

10

16

ملكان

5 /3

20

3

10

17

ميانه

5 /3

15

3

10

18

هريس

5 /3

15

3

10

19

هشترود

5 /5

15

5

10

20

ورزقان

5

20

5 /2

6

21

آذربايجان غربي

اروميه

5 /5

10

4

10

22

اشنويه

5

10

5 /3

10

23

بوكان

5 /4

15

5 /3

10

24

پلدشت

5 /5

20

5 /3

10

25

پيرانشهر

6

10

5

10

26

تكاب

3

15

5 /2

10

27

چالداران

6

20

5 /2

6

28

چايپاره

4

15

5 /3

10

29

خوي

5

15

5 /3

10

30

سردشت

5 /6

20

5 /3

6

31

سلماس

5 /5

20

4

10

32

شاهين دژ

5 /4

15

5 /2

6

33

شوط

5 /5

15

5 /3

10

34

ماكو

4

15

5 /3

10

35

مهاباد

5 /4

15

5 /3

10

36

مياندوآب

5 /4

15

5 /3

10

37

نقده

5 /4

15

5 /3

10

38

اردبيل

اردبيل

5 /4

15

5 /2

6

39

بيله سوار

5 /5

15

5

10

40

پارس آباد

5 /5

15

4

10

41

خلخال

3

15

5 /2

6

42

سرعين

6

15

5 /2

6

43

كوثر

5

15

5 /2

6

44

گرمي

6

15

5 /2

6

45

مشكين شهر

5 /4

15

5 /3

10

46

نمين

4

10

5 /2

6

47

نير

4

15

5 /2

6

48

استان اصفهان

آران و بيدگل

5 /8

20

5 /2

6

49

اردستان

5 /7

20

5 /2

6

50

اصفهان

7

15

5 /3

10

51

برخوار

6

20

5 /3

10

52

بوبين و مياندشت

4

10

5 /2

6

53

تيران و كرون

5 /6

20

5 /2

6

54

چادگان

5

15

5 /2

6

55

خميني شهر

5 /4

10

5 /3

10

56

خوانسار

5

8

5 /2

6

57

خور و بيابانك

5 /7

20

5 /3

10

58

دهاقان

5

15

5 /2

10

59

سميرم

5 /7

15

5

10

60

شاهين شهروميمه

5 /7

20

5 /3

7

61

شهرضا

7

20

5

10

62

فريدن

4

10

5 /2

6

63

فريدونشهر

6

10

5 /2

6

64

فلاورجان

5

15

4

10

65

كاشان

5 /7

20

5

10

66

گلپايگان

6

15

5 /3

7

67

لنجان

5 /4

15

5 /2

6

68

مباركه

5 /6

20

5

10

69

نايين

6

20

5 /2

6

70

نجف آباد

7

20

5 /3

6

71

نطنز

6

20

5 /2

6

72

البرز

اشتهارد

3

10

5 /2

6

73

ساوجبلاغ

5 /3

8

5 /2

6

74

طالقان

3

5

5 /2

6

75

فرديس

3

8

5 /2

6

76

كرج

5 /3

8

5 /2

6

77

نظرآباد

3

10

5 /2

6

78

ايلام

آبدانان

5

15

4

10

79

ايلام

5

20

5/3

7

80

ايوان

5 /4

15

5 /2

6

81

بدره

5 /2

15

3

10

82

چرداول

4

15

5 /3

10

83

دره شهر

5 /2

15

5 /2

10

84

دهلران

5 /6

20

5

10

85

سيروان

5 /4

20

5 /3

10

86

ملكشاهي

5 /6

20

5 /3

10

87

مهران

5 /6

20

5 /3

10

88

بوشهر

بوشهر

5 /3

30

5 /2

10

89

تنگستان

5 /3

30

5 /2

10

90

جم

5 /3

30

5 /2

10

91

دشتستان

5 /4

30

5 /3

10

92

دشتي

3

30

5 /2

10

93

دير

3

30

5 /2

10

94

ديلم

5 /3

30

3

10

95

عسلويه

3

30

5 /2

10

96

كنگان

3

30

5 /2

10

97

گناوه

4

30

5 /2

10

98

تهران

اسلامشهر

4

15

5 /2

6

99

بهارستان

5 /2

15

3

7

100

پاكدشت

4

15

5 /2

10

101

پرديس

3

5

5 /2

6

102

پيشوا

4

15

5 /3

6

103

تهران

5 /3

10

5 /2

6

104

دماوند

5 /3

7

5 /2

7

105

رباط كريم

5

15

5 /3

7

106

ري

5 /3

15

3

7

107

شميرانات

5 /4

5

5 /3

7

108

شهريار

3

10

5 /2

7

109

فيروزكوه

5

8

5 /3

6

110

قدس

3

10

5 /2

6

111

قرچك

4

15

5 /2

6

112

ملارد

5 /4

15

5 /3

7

113

ورامين

5

15

5 /3

7

114

استان چهارمحال
و بختياري

اردل

5

15

5 /2

6

115

بروجن

5 /2

10

5 /2

6

116

بن

4

10

5 /2

6

117

سامان

5 /5

15

5 /2

6

118

شهركرد

5

10

5 /3

7

119

فارسان

7

15

5 /2

6

120

كوهرنگ

7

15

5 /2

6

121

كيار

5

10

5 /2

7

122

لردگان

5

15

5 /3

7

123

خراسان جنوبي

بشرويه

5 /5

30

5 /2

10

124

بيرجند

7

30

5

10

125

خوسف

5 /4

30

3

10

126

درميان

5 /4

30

5 /2

10

127

زيركوه

5 /4

20

3

10

128

سرايان

6

30

5 /3

10

129

سربيشه

5

30

5 /3

10

130

طبس

6

30

5 /3

10

131

فردوس

5 /6

30

5

10

132

قاينات

5 /5

30

5

10

133

نهبندان

7

20

5 /3

10

134

خراسان رضوي

باخرز

5 /4

25

5 /2

7

135

بجستان

5 /5

25

5 /2

10

136

بردسكن

7

25

5 /2

7

137

بينالود

4

20

5 /2

10

138

تايباد

5

25

5 /2

7

139

تربت جام

5

25

5 /2

10

140

تربت حيدريه

5

25

5 /2

10

141

جغتاي

5

25

5 /2

10

142

جوين

6

25

5 /3

10

143

چناران

7

25

5

10

144

خليل آباد

6

25

5 /3

10

145

خواف

6

35

5 /2

7

146

خوشاب

5 /5

25

5 /2

7

147

داورزن

6

25

5 /2

7

148

درگز

5 /5

25

5 /3

10

149

رشتخوار

5

25

5 /2

7

150

زاود

5 /4

20

5 /2

7

151

سبزوار

5 /5

25

5 /3

10

152

سرخس

5

25

5 /2

7

153

فريمان

5 /5

25

5

10

154

فيروزه

5 /7

25

5 /2

7

155

قوچان

5 /4

15

5 /3

10

156

كاشمر

5 /4

25

5 /2

10

157

كلات

4

25

5 /2

10

158

گناباد

5 /6

8

5 /2

7

159

مشهد

7

25

5

10

160

مه ولات

5 /7

25

5 /2

7

161

نيشاپور

6

20

5

10

162

خراسان شمالي

اسفراين

6

20

5 /2

10

163

بجنورد

5 /4

15

3

10

164

جاجرم

6

30

5 /2

10

165

راز و جرگلان

5

20

5 /3

10

166

شيروان

6

20

5 /3

10

167

فاروج

5

20

5 /3

10

168

گرمه

6

20

5 /3

10

169

مانه و سملقان

5 /4

15

5 /3

10

170

استان خوزستان

آبادان

4

15

5 /3

10

171

آغاجاري

5 /6

30

5 /3

10

172

اميديه

5 /5

30

5 /3

10

173

انديكا

4

20

3

10

174

انديمشك

5

30

4

10

175

اهواز

5 /5

30

4

10

176

ايذه

5 /4

20

3

10

177

باغ ملك

4

30

3

10

178

باوي

5 /5

30

5 /3

10

179

بندر ماهشهر

5 /6

30

5 /3

10

180

بهبهان

5 /5

30

4

10

181

حميديه

6

30

5 /3

10

182

خرمشهر

6

30

5 /3

10

183

دزفول

5 /5

30

4

10

184

دشت آزادگان

5 /5

30

5

10

185

رامشير

6

30

5 /3

10

186

رامهرمز

6

30

5

10

187

شادگان

6

30

5 /3

10

188

شوش

5 /5

30

5

10

189

شوشتر

5

30

4

10

190

كارون

5 /4

30

5 /3

10

191

گنوند

5 /4

30

3

10

192

لالي

5 /5

20

5

10

193

مسجد سليمان

4

25

3

10

194

هفتگل

5 /4

30

5 /3

10

195

هنديجان

6

30

5 /3

10

196

هويزه

5 /6

30

5

10

197

زنجان

ابهر

5 /3

15

5 /2

6

198

ايجرود

5 /5

15

5 /2

6

199

خدابنده

5 /3

10

3

10

200

خرمدره

5 /4

15

5 /2

6

201

زنجان

4

10

5 /2

7

202

سلطانيه

5 /3

10

5 /2

6

203

طارم

3

10

5 /2

10

204

ماهنشان

3

10

5 /2

10

205

سمنان

آرادان

5 /5

30

5

10

206

دامغان

5 /5

30

5 /2

10

207

سرخه

5 /4

25

3

10

208

سمنان

5 /6

30

5

10

209

شاهرود

5 /4

25

5 /2

10

210

گرمسار

6

30

5

10

211

مهدي شهر

5

30

5 /3

10

212

ميامي

6

30

5 /2

10

213

سيستان و بلوچستان

ايرانشهر

5 /5

30

5

10

214

چاه بهار

3

20

5 /2

10

215

خاش

5 /7

30

5 /2

10

216

زابل

8

30

5

10

217

زاهدان

7

30

5 /2

10

218

سرآوان

5 /6

30

5

10

219

نيك شهر

3

20

5 /3

10

220

فارس

آباده

5

30

5 /3

10

221

ارسنجان

5

30

5 /3

10

222

استهبان

6

30

5 /2

10

223

اقليد

4

15

5 /3

10

224

بوانات

5

30

5 /2

10

225

پاسارگاد

5

30

5 /2

10

226

جهرم

6

30

5

10

227

خرامه

5

30

5 /3

10

228

خرم بيد

5 /4

25

5 /2

10

229

خنج

5 /4

25

3

10

230

داراب

5

30

4

10

231

رستم

5 /4

25

3

10

232

زرين دشت

5

30

4

10

233

سپيدان

5 /5

30

5 /3

10

234

سروستان

6

30

5 /3

10

235

شيراز

5 /5

30

5 /3

10

236

فراشبند

3

15

5 /2

10

237

فسا

5

30

4

10

238

فيروزآباد

5

30

5 /3

10

239

قيروكارزين

5

30

4

10

240

كازرون

4

20

3

10

241

كوار

6

30

5 /3

10

242

گراش

5 /5

30

5

10

243

لارستان

6

30

5

10

244

لامرد

5

30

5 /3

10

245

مرودشت

5

30

5 /3

10

246

ممسني

4

15

3

10

247

مهر

6

30

5

10

248

ني ريز

6

30

5 /2

10

249

قزوين

آبيك

5 /4

10

5 /2

6

250

اوج

5 /3

10

5 /2

6

251

البرز

5 /3

10

5 /2

6

252

بويين زهرا

5

10

5 /2

6

253

تاكستان

3

10

5 /2

10

254

قزوين

5

10

3

10

255

قم

قم

6

30

5 /2

10

256

كردستان

بانه

4

15

5 /2

6

257

بيجار

5 /4

15

5 /3

10

258

دهگلان

3

15

5 /2

6

259

ديوالدره

5 /3

15

5 /2

6

260

سروآباد

5 /3

15

5 /2

6

261

سقز

5 /5

15

5 /2

6

262

سنندج

4

15

5 /2

6

263

قروه

5 /3

15

5 /2

6

264

كامياران

5 /4

15

5 /2

6

265

مريوان

5 /5

15

5 /3

10

266

كرمان

بافت

5 /6

30

5 /2

7

267

بردسير

5

30

5 /3

10

268

بم

5 /3

30

3

10

269

جيرفت

4

30

3

10

270

رفسنجان

7

30

5 /2

7

271

زرند

5

30

5 /2

7

272

سيرجان

7

30

5 /2

7

273

شهربابك

4

30

5 /2

7

274

كرمان

5 /5

30

5 /3

7

275

كهنوج

5 /3

30

5 /2

10

276

استان كرمانشاه

اسلام آبادغرب

5 /5

15

5 /2

6

277

پاوه

3

15

5 /2

6

278

ثلاث باباجاني

6

15

5 /3

10

279

جوانرود

5 /5

15

5 /2

6

280

دالاهو

5 /5

15

5 /3

10

281

روانسر

5

15

5 /2

6

282

سرپل ذهاب

5

15

4

10

283

سنقر

6

15

5 /2

6

284

صحنه

5

15

5 /2

6

285

قصر شيرين

6

15

5

10

286

كرمانشاه

6

15

5 /3

10

287

كنگاور

5 /5

15

5 /2

6

288

گيلانغرب

5 /5

15

5 /2

6

289

هرسين

5 /5

15

5 /3

10

290

استان كهگيلويه و بويراحمد

باشت

5

15

4

10

291

بهميي

4

20

3

10

292

بويراحمد

5 /6

15

5 /2

6

293

چرام

5 /5

20

5 /3

10

294

دنا

4

15

5 /2

6

295

كهگيلويه

4

20

5 /3

10

296

گچساران

5 /5

15

4

10

297

لنده

3

15

5 /2

10

298

گلستان

آزادشهر

4

10

3

6

299

آق قلا

5

10

4

10

300

بندرگز

5 /3

7

5 /2

7

301

تركمن

5 /5

10

5 /2

3

302

راميان

4

8

5 /3

6

303

علي آباد

4

9

5 /2

3

304

كردكوي

5 /4

9

3

7

305

كلاله

4

10

3

7

306

گاليكش

4

9

5 /2

3

307

گرگان

5 /4

4

3

7

308

گميشان

5

10

5 /2

3

309

گنبدكاووس

5 /5

10

4

10

310

مراوه تپه

5

10

5 /3

6

311

مينودشت

5 /3

9

5 /2

6

312

گيلان

آستارا

3

4

5 /2

3

313

آستانه اشرفيه

3

4

5 /2

3

314

املش

3

4

5 /2

3

315

بندرانزلي

3

4

5 /2

3

316

رشت

5 /3

5 /4

5 /2

3

317

رضوانشهر

3

4

5 /2

3

318

رودبار

3

4

5 /2

4

319

رودسر

3

4

5 /2

3

320

سياهكل

3

4

5 /2

3

321

شفت

3

4

5 /2

4

322

صومعه سرا

5 /3

5 /4

5 /2

3

323

طوالش

3

4

5 /2

3

324

فومن

3

4

5 /2

4

325

لاهيجان

5 /3

5 /4

5 /2

4

326

لنگرود

3

4

5 /2

3

327

ماسال

3

4

5 /2

3

328

لرستان

ازنا

5

10

5 /2

6

329

اليگودرز

3

15

5 /2

6

330

بروجرد

5

15

5 /2

5

331

پلدختر

3

15

5 /2

10

332

خرم آباد

5 /5

15

5 /3

6

333

دلفان

5

10

5 /3

6

334

دوره

4

15

5 /2

6

335

دورود

5 /5

15

5 /2

6

336

رومشكان

4

10

3

10

337

سلسله

5 /5

15

5 /2

6

338

كوهدشت

5

15

5

10

339

استان مازندران

آمل

3

5

5 /2

4

340

بابل

4

5

5 /2

4

341

بابلسر

3

5

5 /2

4

342

بهشهر

5 /3

6

5 /2

4

343

تنكابن

5 /3

5 /4

5 /2

4

344

جويبار

3

6

5 /2

4

345

چالوس

4

6

3

5

346

رامسر

4

6

3

5

347

ساري

5 /3

6

5 /2

4

348

سوادكوه

3

6

5 /2

4

349

سوادكوه شمالي

3

6

5 /2

4

350

سيمرغ

3

5

5 /2

4

351

عباس آباد

3

5

5 /2

4

352

فريدونكنار

3

3

5 /2

4

353

قايم شهر

3

6

5 /2

4

354

كلاردشت

3

6

5 /2

4

355

گلوگاه

5 /3

7

2

5

356

محمودآباد

5 /3

5

5 /2

4

357

مياندورود

3

7

5 /2

4

358

نكا

3

6

5 /2

4

359

نور

3

6

5 /2

4

360

نوشهر

3

6

5 /2

4

361

مركزي

آشتيان

5

15

5 /2

6

362

اراك

5 /5

15

5 /3

10

363

تفرش

5 /4

15

5 /2

6

364

خمين

5

15

5 /2

6

365

خنداب

5 /5

15

5 /3

10

366

دليجان

5 /7

20

5 /3

10

367

زرنديه

5 /5

20

5 /2

6

368

ساوه

7

20

5

10

369

شازند

5 /5

20

5 /2

10

370

فراهان

5 /5

20

5 /2

6

371

كميجان

5 /5

15

5 /3

10

372

محلات

7

20

5 /2

6

373

هرمزگان

ابوموسي

5 /3

25

2

10

374

بستك

3

25

5 /2

10

375

بشاگرد

3

15

5 /2

10

376

بندرعباس

5 /3

10

5 /2

10

377

بندرلنگه

3

10

5 /2

10

378

پارسيان

3

15

5 /2

10

379

جاسك

3

10

5 /2

10

380

حاجي آباد

5 /4

25

5 /3

10

381

خمير

3

15

5 /2

10

382

رودان

5 /3

20

5 /2

10

383

سيربك

3

15

5 /2

10

384

قشم

5 /3

25

3

10

385

ميناب

3

10

5 /2

10

386

همدان

اسدآباد

5

15

5 /2

6

387

بهار

5 /3

15

5 /2

6

388

تويسركان

5 /4

10

5 /2

6

389

رزن

5 /4

10

5 /2

6

390

فامنين

5 /4

15

5 /2

6

391

كبودرآهنگ

4

10

5 /2

6

392

ملاير

5 /4

10

5 /2

6

393

نهاوند

5 /4

10

5 /2

6

394

همدان

4

10

3

8

395

استان يزد

ابركوه

4

30

5 /2

5

396

اردكان

5 /6

30

5 /2

5

397

اشكذر

4

30

5 /2

10

398

بافق

5 /5

30

5 /2

5

399

بهاباد

4

30

5 /2

5

400

تفت

5

30

5 /2

5

401

خاتم

5

30

5 /2

5

402

مهريز

5 /4

30

5 /2

10

403

ميبد

4

30

5 /2

10

404

يزد

5 /5

30

5 /3

5


جدول شماره (2) حد نصاب فني و اقتصادي اراضي زراعي و باغي نظامهاي بهره برداري به تفكيك شهرستان

استان آذربايجان شرقي (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

آذرشهر

500

150

350

100

250

100

2

اسكو

300

150

400

100

250

100

3

اهر

350

200

300

200

200

100

4

بستان آباد

350

300

300

250

200

150

5

بناب

450

200

350

150

250

100

6

تبريز

450

200

350

150

250

150

7

جلفا

300

200

250

150

200

100

8

چاراويماق

350

200

300

150

200

100

9

خداآفرين

350

200

300

150

200

100

10

سراب

450

200

350

150

250

100

11

شبستر

450

200

350

150

250

100

12

عجب شير

450

200

350

150

200

100

13

كليبر

500

200

400

150

300

100

14

مراغه

300

250

250

200

200

150

15

مرند

500

250

400

200

300

150

16

ملكان

350

250

300

200

200

150

17

ميانه

350

250

300

200

200

150

18

هريس

350

250

300

200

200

100

19

هشترود

500

300

400

250

300

150

20

ورزقان

500

150

400

100

300

100


استان آذربايجان غربي (برحسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

اروميه

400

250

300

200

200

100

2

اشنويه

350

200

200

150

200

100

3

بوكان

450

200

400

150

300

100

4

پلدشت

450

200

400

150

300

100

5

پيرانشهر

350

250

300

200

200

100

6

تكاب

300

100

300

100

200

100

7

چالدران

300

150

250

150

150

100

8

چايپاره

350

100

250

100

150

100

9

خوي

450

250

400

300

250

150

10

سردشت

250

150

200

150

150

100

11

سلماس

450

250

350

300

250

150

12

شاهين دژ

450

100

400

100

250

100

13

شوط

400

200

400

200

250

100

14

ماكو

400

250

350

200

250

100

15

مهاباد

450

250

400

200

250

100

16

مياندوآب

500

250

400

200

250

100

17

نقده

450

150

400

200

250

100

استان اردبيل (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

اردبيل

400

200

350

150

250

100

2

بيله سوار

450

250

400

250

300

150

3

پارس آباد

450

200

450

250

350

150

4

خلخال

300

150

250

150

200

100

5

سرعين

350

150

350

150

250

100

6

كوثر

350

150

300

150

200

100

7

گرمي

500

200

350

150

250

100

8

مشگين شهر

300

200

300

200

200

150

9

نمين

300

150

250

150

200

100

10

نير

300

150

250

150

150

100

استان اصفهان (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

آران و بيدگل

700

200

500

200

400

150

2

اردستان

700

200

500

200

400

150

3

اصفهان

500

150

450

150

300

150

4

برخوار

500

150

450

150

350

100

5

بويين و مياندشت

400

150

350

150

250

100

6

تيران

600

150

450

150

350

100

7

چادگان

500

200

300

150

300

100

8

خميني شهر

400

150

350

150

250

100

9

خوانسار

500

150

300

150

300

100

10

خور و بيابانك

700

150

450

150

300

100

11

دهاقان

500

200

400

200

250

100

12

سميرم

500

250

300

250

250

150

13

شاهين شهر و ميمه

500

200

450

200

250

100

14

شهرضا

700

250

450

250

300

150

15

فريدن

500

200

400

150

300

100

16

فريدونشهر

600

200

400

150

300

100

17

فلاورجان

500

200

400

200

250

150

18

كاشان

700

200

400

200

250

150

19

گلپايگان

500

200

450

150

300

100

20

لنجان

450

150

400

150

250

100

21

مباركه

500

200

450

200

250

150

22

نايين

500

150

450

150

250

100

23

نجف آباد

650

200

400

150

400

100

24

نطنز

600

200

400

150

250

150

استان البرز (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

اشتهارد

300

150

250

150

200

100

2

ساوجبلاغ

250

200

250

200

150

100

3

طالقان

150

150

150

100

150

100

4

فرديس

300

150

250

150

150

100

5

كرج

300

150

250

150

200

100

6

نظرآباد

350

200

300

200

200

150

استان ايلام (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

آبدانان

500

200

350

200

250

150

2

ايلام

400

150

400

150

250

100

3

ايوان

400

100

400

100

250

100

4

بدره

400

150

350

200

200

150

5

چرداول

400

150

300

150

200

150

6

دره شهر

550

150

350

150

200

150

7

دهلران

600

150

400

150

300

150

8

سيروان

400

100

400

100

250

100

9

ملكشاهي

500

100

400

100

250

100

10

مهران

550

100

450

100

250

100

استان بوشهر (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

بوشهر

350

100

300

100

200

100

2

تنگستان

300

200

250

200

150

100

3

جم

300

150

250

150

150

150

4

دشتستان

450

250

300

200

200

100

5

دشتي

300

100

250

100

200

100

6

دير

300

100

250

100

200

150

7

ديلم

350

100

300

150

200

150

8

عسلويه

300

100

250

150

200

150

9

كنگان

300

100

250

150

200

150

10

گناوه

350

100

300

100

200

150

استان تهران (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

اسلامشهر

300

150

250

100

200

100

2

بهارستان

300

150

250

150

150

100

3

پاكدشت

300

200

250

200

200

100

4

پرديس

200

100

200

100

150

100

5

پيشوا

350

150

300

100

200

100

6

تهران

200

150

200

150

150

100

7

دماوند

150

150

150

150

100

100

8

رباط كريم

400

150

300

150

200

100

9

ري

300

150

200

150

150

100

10

شميرانات

150

150

100

100

100

50

11

شهريار

250

150

200

100

200

100

12

فيروزكوه

300

150

150

100

100

100

13

قدس

300

100

200

100

150

100

14

قرچك

300

100

250

100

150

100

15

ملارد

300

150

200

100

150

100

16

ورامين

350

200

300

150

200

100

استان چهارمحال و بختياري (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

اردل

400

100

350

150

200

100

2

بروجن

300

100

300

150

200

100

3

بن

300

100

250

150

200

100

4

سامان

400

100

350

150

200

100

5

شهركرد

350

100

300

150

200

100

6

فارسان

450

100

300

150

200

100

7

كوهرنگ

400

100

250

150

200

100

8

كيار

400

150

300

200

200

100

9

لردگان

400

150

300

200

250

100

استان خراسان جنوبي (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

بشرويه

500

200

200

150

250

100

2

بيرجند

550

300

300

250

250

150

3

خوسف

450

300

300

300

250

200

4

درميان

450

200

200

200

250

150

5

زيركوه

450

300

300

300

250

100

6

سرايان

500

250

250

250

300

150

7

سربيشه

500

250

250

250

300

150

8

طبس

550

200

200

200

300

100

9

فردوس

550

300

300

300

300

200

10

قاينات

550

300

300

250

300

150

11

نهبندان

550

250

250

250

250

100

استان خراسان رضوي (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

باخرز

350

200

350

200

250

100

2

بجستان

350

200

350

200

200

100

3

بردسكن

500

150

500

200

300

100

4

بينالود

300

150

300

150

200

100

5

تايباد

400

150

400

150

300

100

6

تربت جام

400

150

400

150

200

100

7

تربت حيدريه

400

150

400

150

250

150

8

جغتاي

450

150

400

150

250

150

9

جوين

400

150

400

200

250

150

10

چناران

400

200

400

250

250

100

11

خليل آباد

350

200

400

200

350

100

12

خواف

350

100

400

100

250

100

13

خوشاب

400

150

400

150

250

100

14

داورزن

350

150

400

150

250

100

15

درگز

350

150

400

150

200

100

16

رشتخوار

350

150

400

150

200

150

17

زاوه

300

150

350

150

250

100

18

سبزوار

350

200

300

200

200

100

19

سرخس

350

150

300

150

200

100

20

فريمان

350

200

300

250

200

100

21

فيروزه

400

150

400

150

300

100

22

قوچان

350

150

300

150

200

100

23

كاشمر

350

200

300

150

200

100

24

كلات

300

150

300

150

200

100

25

گناباد

350

150

300

150

250

100

26

مشهد

350

200

300

200

250

150

27

مه ولات

450

200

500

150

300

100

28

نيشابور

400

200

500

200

300

100

استان خراسان شمالي (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

اسفراين

500

150

350

300

300

100

2

بجنورد

400

250

400

300

300

150

3

جاجرم

500

150

350

250

300

100

4

راز و جرگلان

450

200

450

300

250

150

5

شيروان

550

200

400

300

250

150

6

فاروج

500

200

450

300

250

100

7

گرمه

500

200

300

250

200

100

8

مانه و سملقان

400

200

350

200

200

100

استان خوزستان (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

آبادان

450

250

400

250

300

150

2

آغاجاري

450

250

450

250

200

150

3

اميديه

400

200

400

150

300

100

4

انديكا

400

300

300

150

200

100

5

انديمشك

500

400

450

350

300

150

6

اهواز

500

400

450

350

300

150

7

ايذه

400

300

350

150

150

100

8

باغ ملك

400

300

300

200

200

100

9

باوي

450

250

400

200

200

100

10

بندرماهشهر

500

200

400

150

200

100

11

بهبهان

400

350

350

300

300

150

12

حميديه

500

250

500

250

300

150

13

خرمشهر

450

250

500

250

300

150

14

دزفول

450

400

400

350

300

200

15

دشت آزادگان

500

300

450

300

300

200

16

رامشير

500

250

500

150

300

100

17

رامهرمز

400

300

350

250

250

150

18

شادگان

500

300

500

250

300

150

19

شوش

450

400

450

350

300

150

20

شوشتر

500

400

450

350

250

150

21

كارون

400

250

350

200

200

100

22

گنوند

450

350

350

350

200

150

23

لالي

450

300

450

300

300

200

24

مسجد سليمان

400

300

350

150

250

100

25

هفتگل

400

250

350

150

250

100

26

هنديجان

500

200

400

150

250

100

27

هويزه

500

350

500

300

300

200

استان زنجان (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

ابهر

250

150

250

100

200

100

2

ايجرود

300

150

250

150

200

100

3

خدابنده

350

100

300

100

200

100

4

خرمدره

300

100

200

100

200

100

5

زنجان

300

100

250

100

200

100

6

سلطانيه

200

200

200

150

200

100

7

طارم

300

100

250

100

150

150

8

ماهنشان

250

150

250

100

200

100

استان سمنان (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1

آرادان

350

150

300

150

200

100

2

دامغان

350

100

300

100

200

100

3

سرخه

300

150

250

150

150

150

4

سمنان

350

150

350

150

200

100

5

شاهرود

300

100

250

100

150

100

6

گرمسار

400

200

350

150

200

150

7

مهدي شهر

300

100

250

100

150

100

8

ميامي

400

100

350

100

150

100


استان سيستان و بلوچستان (بر حسب هكتار)


رديف

شهرستان

تعاوني توليد

سهامي زراعي

كشت و صنعت

زراعي

باغي

زراعي

باغي

زراعي

باغي

1